Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh và Giám đốc dự án

Phú Hoàng Land luôn tạo cơ hội cho các thành viên tự tin thể hiện khả năng và thăng tiến cấp bậc cao hơn. Đồng thời, Ban Lãnh đạo Phú Hoàng Land cũng bổ nhiệm các cá nhân có năng lực đảm nhiệm vị trí Giám đốc Dự án mà Công ty đang triển khai.

Xin chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm:

Chúc các anh sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình.